مبلغ ضمانت نامه :
ریال
رتبه اعتباری :
مدت ضمانت نامه :
ماه
نوع ضمانت نامه :
وجه نقد (وثیقه) :
ریال
ارزش ملک مسکونی (وثیقه) :
ریال
ضمانت نامه و بیمه اعتبار (وثیقه) :
ریال
حسابهای بانکی و گواهی سپرده (وثیقه) :
ریال
گواهی سپرده طلا (وثیقه) :
ریال
اوراق مشارکت و بدهی (وثیقه) :
ریال
ملک تجاری (وثیقه) :
ریال
ملک اداری (وثیقه) :
ریال
ملک تولیدی (وثیقه) :
ریال
ملک موقوفه (وثیقه) :
ریال
دفترچه قرارداد شهرک های صنعتی (وثیقه) :
ریال
سهام بورس (وثیقه) :
ریال
قبض انبارهای عمومی (وثیقه) :
ریال
معادن (وثیقه) :
ریال