درباره ما

قانون تاسیس «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» زیر نظر وزارت صنایع و معادن وقت در تاریخ بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید. اساسنامه صندوق در سال 1384 مصوب هیأت محترم دولت گردیده و صندوق پس از شروع به کار در سال 1385، اولین ضمانت‌ نامه خود را در سال 1386 صادر نمود.

موضوع فعالیت صندوق کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین حداکثر هفتاد درصد ( در مناطق کمتر توسعه یافته تا هشتاد و پنج درصد) اصل و سود تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع و استفاده از وجوه اداره شده و سایر منابع مالی در چارچوب سیاستهای صنعتی و برنامه های توسعه کشور در زمینه احداث، توسعه، بهسازی و نوسازی، سرمایه در گردش، توسعه پیمانکاری های فرعی، تحقیق و توسعه، خرید فناوری و دانش فنی و تجهیزات آزمایشگاهی و توسعه منابع انسانی و همچنین انجام سایر اموری که در راستای تحقق هدف صندوق است، می باشد. ضمانت نامه اعتباری جهت تسهیل در تأمین منابع مالی از طریق توثیق تسهیلات صنایع کوچک.

این ضمانت نامه ها حداکثر هفتاد درصد ( در مناطق کمتر توسعه یافته تا هشتاد و پنج درصد) اصل و سود تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع کوچک را تضمین می کند. این در حالی است که پس از انجام بررسی های کارشناسی و اعتبار سنجی، مبتنی بر اولویت های تصویب شده ی صندوق، با اخذ وثایق لازم و دریافت کارمزد، ضمانت نامه اعتباری برای متقاضی صادر می شود.

کلیات:

مطابق ماده 1 اساسنامه صندوق: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس گردیده و مرکز اصلی آن در تهران است. خود اداره می شود و تابع قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب 1383 بوده و در موارد سکوت تابع قوانین و مقررات مربوط است.

موضوع فعالیت صندوق :


کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین حداکثر هفتاد درصد ( در مناطق کمتر توسعه یافته تا هشتاد و پنج درصد ) اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع و استفاده از وجوه اداره شده و سایر منابع مالی در چارچوب سیاست های صنعتی و برنامه های توسعه کشور در زمینه احداث، توسعه، بهسازی و نوسازی، سرمایه گردش، توسعه پیمانکاری های فرعی، تحقیق و توسعه، خرید فناوری و دانش فنی و تجهیزات آزمایشگاهی و توسعه منابع انسانی و همچنین انجام سایر اموری که در راستای تحقق هدف صندوق است، می باشد.

اهداف و وظایف صندوق:


فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرحهای اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی، با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع کوچک.

ارکان صندوق:


الف) مجمع عمومی ب ) هیئت مدیره ج) بازرس قانونی


الف) مجمع عمومی: متشکل از 1- وزیر صنایع و معادن 2- وزیر امور اقتصادی و دارایی 3- وزیرجهاد کشاورزی 4- وزیر بازرگانی 5- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

مجمع عمومی به طور عادی حداقل سالی دوبار، یکبار در نیمه اول سال جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی و یک بار در نیمه دوم سال جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه و برنامه های سال بعد به دعوت رئیس مجمع عمومی و یا با تقاضای رئیس هیات مدیره و یا بازرس تشکیل خواهد شد. جلسات مجمع عمومی با حضور چهار نفر از  اعضاء رسمیت می یابد.

ب) هیئت مدیره: از یک نفر رئیس و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می گردد. مدیر عامل، رئیس و اعضای هیئت مدیره با تصویب مجمع عمومی و حکم رئیس مجمع به مدت سه سال منصوب و تا موقعی که تجدید انتخاب اعضاء به عمل نیامده باشد در مقام خود باقی خواهند ماند.

ج) مدیر عامل: مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و دارای اختیارات لازم برای انجام کلیه امور صندوق در چارچوب بودجه، برنامه مصوب و اساسنامه و آئین نامه های مربوط به مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیات مدیره می باشد.

© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک است.